Com anomenem en català els stickers que afegim a les fotografies o als missatges?

adhesiuEn català els anomenem adhesius, per analogia amb les etiquetes impreses, i amb aquesta denominació ens referim de manera genèrica a les icones que s’utilitzen en les plataformes de missatgeria instantània i en les xarxes socials amb diverses funcions, com ara decorar una fotografia o il·lustrar un missatge.

S’han popularitzat per l’ús que recentment  se’n fa a plataformes com ara Snapchat, Telegram o Twitter, que ha anunciat que també es podran utilitzar aviat en aquesta xarxa tant com a element decoratiu en les fotografies que es comparteixen com també amb una funció similar a la de les etiquetes, per resseguir les piulades sobre un tema concret.

Són adequades les formes xipar i xipatge?

XiparLingüísticament el verb xipar és adequat perquè està format a partir de xip (‘dispositiu bàsic de microelectrònica, de dimensions molt reduïdes, que conté un o més circuits integrats’) amb l’afegiment simple del morfema –ar per a crear un verb de la primera conjugació a partir del substantiu, recurs de formació de mots molt productiu en català. I de xipar es deriva xipatge, com a acció de xipar.

Tots dos termes s’utilitzen en diversos àmbits, però són molt habituals en veterinària amb el sentit de posar un xip a un animal, especialment per a fer-ne el seguiment sanitari o per a trobar-lo en cas de pèrdua.

#termedelasetmana: empresa emergent

empresa emergent_Heisenberg MediaAquesta setmana, concretament el dia 17 de maig, se celebra el Dia Mundial d’Internet, que aquest any es vol centrar, entre altres aspectes, en la importància creixent de les empreses que basen la seva activitat en el potencial d’internet i de la tecnologia. En anglès s’hi refereixen amb la forma start-up i, en català, la forma proposada és el nostre #termedelasetmana: empresa emergent.

Amb aquest terme es designen les empreses de constitució recent que responen a una oportunitat de mercat important, que tenen un marcat caràcter innovador i un creixement fort i ràpid.

Com sol passar amb la terminologia d’aquest àmbit, la internacionalització i el prestigi de la llengua fan que sovint es faci servir la forma anglesa, però la forma catalana resulta molt transparent i adequada des del punt de vista semàntic. Us animem a fer-la servir per a generalitzar-ne progressivament l’ús.

Què és un maker i com es pot dir en català?

© iStock_demaerreUn maker és una persona que es dedica a idear i fabricar objectes, especialment tecnològics o artesanals, amb el suport d’eines digitals. Tot i l’ús estès de la forma anglesa, en català proposem dir-ne faedor | faedora. Es tracta de la proposta que va rebre més vots en l’enquesta que vam plantejar via Twitter sobre l’alternativa catalana possible per al manlleu anglès (la podeu consultar en aquest enllaç).

La forma faedor / faedora és adequada lingüísticament i semànticament. És un terme normatiu recollit amb el sentit genèric de ‘Persona que fa alguna cosa’. Etimològicament és un derivat del verb arcaic faer o faser ‘fer’, amb l’adjunció del sufix –dor (del llatí –tor, –toris, que indica agent o professió relacionat amb el verb corresponent). És un cas, doncs, de revitalització d’un terme propi que passa a designar un neologisme.

En alguns contextos en què maker s’utilitza com a aposició de substantius com ara cultura, moviment o espai, es pot optar també per altres formes en català com ara fem-ho: cultura (del) fem-ho, moviment fem-ho, etc.

Podeu consultar la fitxa completa d’aquest terme al Cercaterm.

Què és el web mining i com es diu en català?

© iStock_Enzazo
© iStock_Enzazo

La forma anglesa web mining correspon en català a mineria web: és la tècnica informàtica de mineria de dades aplicada específicament a extreure informació del contingut de pàgines web, de la seva estructura de relacions i enllaços i dels registres de navegació dels usuaris.

El terme més genèric que hi està estretament relacionat, tant per la denominació com pel concepte que designa, és mineria de dades (en anglès, data mining), la tècnica que consisteix a analitzar un gran volum d’informació emmagatzemada en diferents bases de dades a fi de deduir patrons de coneixement que puguin generar aplicacions pràctiques.

En la forma mineria web, el terme web s’utilitza com a complement en aposició com en altres casos formats de manera paral·lela, com ara bibliografia web, lloc web, disseny web, aplicació web, càmera web, canal web, mercat web, trànsit web, etc., i especialment analítica web (en anglès web analytics o web metrics), molt relacionat també semànticament amb mineria web perquè es refereix a la tècnica consistent a recollir, mesurar i analitzar les dades corresponents als accessos a un lloc web amb l’objectiu de conèixer els usos i el rendiment d’aquest lloc.

Podeu consultar tota aquesta terminologia al Cercaterm.

#termedelasetmana: grafè

© iStock_Bumbasor
© iStock_Bumbasor

Aquesta setmana ve marcada per la celebració del Mobile World Congress 2016 a Barcelona. El #termedelasetmana que us proposem sembla que està cridat, segons algunes veus, a esdevenir un dels conceptes clau en el desenvolupament de la tecnologia dels propers anys. Es tracta del terme grafè, que ja havíem destacat temps enrere.

El grafè és un material d’un sol àtom de gruix format per una estructura bidimensional d’àtoms de carboni disposats en forma d’hexàgons, el qual presenta un conjunt de propietats físiques molt interessants i ha esdevingut un camp de proves extraordinari en terrenys com la nanotecnologia.

La denominació grafè està formada per la base graf(it) (perquè el grafè es pot obtenir per exfoliació del grafit) i el sufix –è designador d’hidrocarburs, paral·lelament a formes com ara alquè (de alcohol + –è) i etilè (de etil + –è).

Mentre esperem descobrir quines novetats ens proporcionarà l’estudi i l’ús del grafè, de moment us convidem a visitar-ne la fitxa terminològica corresponent, en què veureu els equivalents en altres llengües, la definició i altres detalls.

Què és un gif animat?

Exemple de gif animat
Exemple de gif animat

Un gif animat és un vídeo curt fet a partir d’imatges comprimides en format GIF que pot penjar-se en algunes plataformes socials i que s’activa automàticament, sense que l’usuari en demani la visualització (en podeu veure un exemple en la il·lustració d’aquest mateix apunt). Habitualment es penja en plataformes com Google Plus, Tumblr, Twitter i Facebook.

La forma gif és una lexicalització de la sigla GIF, referida a la denominació anglesa graphics interchange format, en català format d’intercanvi de gràfics. Es tracta d’un tipus de format de compressió d’imatges gràfiques de 8 bits en color, que és un mode de compressió sense pèrdues que permet aconseguir factors de compressió de 2:1. La forma gif s’utilitza també per a denominar els fitxers guardats en aquest format. La pronúncia més habitual entre els especialistes és amb la g velar (com si fos escrit “guif”).

#termedelasetmana: robòtica educativa

Del 23 al 29 de novembre es duu a terme la Setmana Europea de la Robòtica. Si vau assistir a l’acte de celebració dels 30 anys del TERMCAT, recordareu que l’expert en robòtica Pau Nin, a part de presentar-nos un parell de robots molt simpàtics, ens va proposar d’afegir al Cercaterm el terme robòtica educativa. Li hem fet cas, i ja hi podeu trobar aquest terme: a més, aquests dies en fem el nostre #termedelasetmana.

La robòtica educativa és el sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots com a fil conductor transversal per a potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes.

Si voleu recordar la intervenció de Pau Nin, podeu veure el vídeo de l’acte de celebració del nostre aniversari. Els robots els trobareu a partir del minut 8.30, però no cal dir que us recomanem que vegeu el vídeo complet. Hi ha sorpreses de tota mena, que demostren que la terminologia és present en tots els àmbits del coneixement.

#termedelasetmana: ciutat intel·ligent

CC ISA Internationales Stadtbauatelier
CC ISA Internationales Stadtbauatelier

Del 17 al 19 de novembre es duu a terme a Barcelona l’Smart City Expo World Congress, una trobada que reuneix un nombre rellevant d’especialistes i de col·lectius interessats en el que us proposem com a #termedelasetmana: la ciutat intel·ligent.

Les ciutats intel·ligents són les que estan dotades de mecanismes basats en les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants.

El concepte es difon sovint per mitjà de la forma anglesa smart city. La forma catalana, tanmateix, també té un ús prou general, i segueix el paral·lelisme d’altres termes com ara telèfon intel·ligent, targeta intel·ligent, edifici intel·ligent, etc.

Per a més detalls sobre aquest recurs de formació de termes, vegeu també l’Apunt terminològic que hi vam dedicar, i la fitxa de criteri corresponent.

Com es pot dir premium en català?

Es pot optar per l’adaptació gràfica prèmium (forma adjectiva invariable: “una subscripció prèmium”, “uns serveis prèmium”) o bé per alternatives catalanes com ara especial, superior, preferent, prioritari, etc. La tria d’una opció o d’una altra depèn del context concret, de la intenció del text, del registre, de la situació comunicativa, etc., i, en últim terme, de la voluntat de l’autor del text.

El mot prèmium es fa servir per a descriure un servei o un producte de característiques especials o de qualitat superior a la mitjana. Ha estat probablement vehiculat a través de l’anglès, que ja el recull com a forma adjectiva en les fonts lexicogràfiques generals en aquesta llengua, aplicat a un producte o servei que té ‘a high or extra value’ (un valor alt o extraordinari). Es tracta d’una paraula procedent del llatí praemium, que vol dir ‘recompensa’, ‘avantatge’, ‘prerrogativa’.

En català, com en altres llengües, se n’ha estès recentment l’ús acompanyant substantius com ara contingut (especialment en referència a continguts digitals consultables en pàgines web), compte (en un banc o caixa), targeta (financera), usuari (d’una aplicació, d’un programa), etc.