Què és el web mining i com es diu en català?

© iStock_Enzazo
© iStock_Enzazo

La forma anglesa web mining correspon en català a mineria web: és la tècnica informàtica de mineria de dades aplicada específicament a extreure informació del contingut de pàgines web, de la seva estructura de relacions i enllaços i dels registres de navegació dels usuaris.

El terme més genèric que hi està estretament relacionat, tant per la denominació com pel concepte que designa, és mineria de dades (en anglès, data mining), la tècnica que consisteix a analitzar un gran volum d’informació emmagatzemada en diferents bases de dades a fi de deduir patrons de coneixement que puguin generar aplicacions pràctiques.

En la forma mineria web, el terme web s’utilitza com a complement en aposició com en altres casos formats de manera paral·lela, com ara bibliografia web, lloc web, disseny web, aplicació web, càmera web, canal web, mercat web, trànsit web, etc., i especialment analítica web (en anglès web analytics o web metrics), molt relacionat també semànticament amb mineria web perquè es refereix a la tècnica consistent a recollir, mesurar i analitzar les dades corresponents als accessos a un lloc web amb l’objectiu de conèixer els usos i el rendiment d’aquest lloc.

Podeu consultar tota aquesta terminologia al Cercaterm.

Deixa un comentari