#termedelasetmana: enginyeria civil

Enginyeria_Civil

Aquesta setmana, els estudiants i professionals de l’enginyeria reben una bona notícia: el Diccionari d’enginyeria civil s’ha posat a disposició pública en línia. Per acompanyar aquesta publicació, us proposem de destacar com a #termedelasetmana el terme que dona títol al diccionari: enginyeria civil.

L’enginyeria civil és la branca de l’enginyeria especialitzada en la planificació, el projecte, la construcció i l’explotació de les obres públiques. Concretament se centra en la planificació territorial i l’urbanisme, les infraestructures viàries, les obres hidràuliques, les obres marítimes i les obres geotècniques, i també en l’impacte ambiental de les obres públiques.

Pel que fa a la denominació, el mot enginyeria és una derivació de enginy, que té origen en el llatí ingĕnium (‘disposició, qualitat, habilitat natural’ i, també, ‘producte fruit d’aquesta habilitat’). El complement civil s’explica per raons sobretot històriques, atès que les primeres escoles d’enginyeria s’associaven especialment a contextos militars i, quan van perdre aquesta vinculació, s’hi va començar a fer servir per contrast l’adjectiu civil (d’origen també llatí, civīlis ‘propi del ciutadà o de la ciutadania’). La forma enginyeria civil resulta més còmoda i versàtil que les denominacions basades en la descripció del tipus de construccions afectades com ara enginyeria de camins, canals i ports o altres formes similars que havien tingut ús i que encara es fan servir en determinats contextos.

Modelització o modelatge en 3D?

La forma adequada en català és modelització, que en l’àmbit general de la informàtica, i també més concretament en el dels audiovisuals, es refereix a la descripció, en un llenguatge de màquina, de la forma, el moviment i les característiques d’un objecte o un conjunt d’objectes, que permet de crear imatges bidimensionals o tridimensionals. Cal optar, doncs, per les formes modelització en 3D o modelització tridimensional.

En alguns casos els verbs modelar i modelitzar poden originar dubtes a l’hora d’utilitzar-los adequadament. El més aclaridor és recórrer al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans perquè en dóna definicions genèriques que ajuden a discernir l’opció més adequada semànticament en cada àmbit d’especialitat o en cada context. Així, modelar vol dir ‘conformar a un model’ (podeu consultar els conceptes de modelatge en psiquiatria, art, arqueologia o perruqueria); mentre que modelitzar vol dir ‘elaborar un model que representi o descrigui adequadament un fenomen, un objecte o un procés de la realitat’ (utilitzat en àmbits com la informàtica o la cartografia).