Com es pot dir premium en català?

Es pot optar per l’adaptació gràfica prèmium (forma adjectiva invariable: “una subscripció prèmium”, “uns serveis prèmium”) o bé per alternatives catalanes com ara especial, superior, preferent, prioritari, etc. La tria d’una opció o d’una altra depèn del context concret, de la intenció del text, del registre, de la situació comunicativa, etc., i, en últim terme, de la voluntat de l’autor del text.

El mot prèmium es fa servir per a descriure un servei o un producte de característiques especials o de qualitat superior a la mitjana. Ha estat probablement vehiculat a través de l’anglès, que ja el recull com a forma adjectiva en les fonts lexicogràfiques generals en aquesta llengua, aplicat a un producte o servei que té ‘a high or extra value’ (un valor alt o extraordinari). Es tracta d’una paraula procedent del llatí praemium, que vol dir ‘recompensa’, ‘avantatge’, ‘prerrogativa’.

En català, com en altres llengües, se n’ha estès recentment l’ús acompanyant substantius com ara contingut (especialment en referència a continguts digitals consultables en pàgines web), compte (en un banc o caixa), targeta (financera), usuari (d’una aplicació, d’un programa), etc.

Com es diu showroom en català?

La forma catalana corresponent és sala d’exposicions. Es refereix a una sala on s’exposen els productes d’una empresa o se’n mostra l’ús o el funcionament, amb l’objectiu de promoure’n les vendes.

La forma anglesa showroom s’ha estès darrerament en català principalment en l’àmbit de la moda, en el qual s’utilitza de manera més específica per a designar el lloc on els dissenyadors exhibeixen, guarden o venen les seves col·leccions.

Sovint es troba també aquesta forma en el nom propi d’alguns esdeveniments comercials.

Com es pot dir m-commerce en català?

La forma més adequada en català és comerç mòbil, i es refereix a un tipus de comerç electrònic que permet la compra i venda en línia de productes i serveis per mitjà d’un dispositiu mòbil.

El prefix anglès m- correspon a l’abreviació de l’adjectiu mobile. Tal com ha passat amb e- per a l’adjectiu electronic, es tracta d’un recurs de prefixació per a la formació de termes relacionats, en aquest cas, amb transaccions, gestions o intercanvis d’informació fets amb dispositius mòbils. És previsible que aquest recurs pugui esdevenir productiu a l’hora de denominar nous conceptes paral·lels als que ja s’han format amb electrònic: negocis mòbils (m-business), administració mòbil (m-administration), aprenentatge mòbil (m-learning) o govern mòbil (m-government).

La proposta de formació d’aquests termes posposant al substantiu l’adjectiu mòbil, que pren el nou significat de ‘fet a través d’un dispositiu mòbil’, es justifica perquè genera formes descriptives, entenedores i que s’ajusten a la sintaxi pròpia del català.

La propera edició del Mobile World Congress a Barcelona pot representar, a través de la secció mPowered Industries (indústries impulsades o potenciades per la tecnologia mòbil), una bona plataforma de llançament de molta d’aquesta nova tecnologia i de la terminologia que hi va associada.